fredag 4 maj 2012

Stadgar

Foto: MR

Tomtebo odlarförening

STADGAR

§1. Målsättning
Att ge intresserade möjlighet att bedriva giftfri odling på Tomtebo odlingsområde. Med giftfri odling menas att ej använda bekämpningsmedel eller konstgödsel.

§2. Medlemskap
2.1 Som medlem antages enskild familj, person eller kollektiv. Varje lott ska ha en noterad ansvarig medlem som kontaktperson, med aktuellt telefonnummer, adress och mailadress för kommunikation från styrelsen. Medlem får besluta om man vill ha en medodlare, men medodlare äger inte rätt till lotten i eget namn, har inte rösträtt på odlarföreningens möten eller rätt att överta lotten.
2.2 Medlem får inneha max 200 kvm.
2.3 Varje medlem erlägger en årlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet.
2.4 Lotter utdelas efter en av styrelsen fastställd turordning. Tilldelning medför obligatoriskt medlemskap samt skyldighet att delta i styrelsens arbete enligt gällande rotationsschema. Vid förhinder är medlemmen själv skyldig att ordna en ersättare, annars utesluts medlemmen och odlingsrätten är förverkad.
2.5 Odlare som trots uppmaning och dialog ej uppfyllt föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Innan en eventuell uteslutning skall medlem ges möjlighet att yttra sig till hela styrelsen.
2.6 Medlem som, utan att särskilt skäl angivits, den 5:e juni inte berett sin lott för odling, utesluts ur föreningen efter prövning av styrelsen.
2.7 Medlem har rätt att få tillgång till medlemsmatrikel (namn och lottnr) samtidigt som varje medlem bestämmer om hens namn och lottnummer får delas ut eller inte.


§3. Medlemsmöte
3.1 Medlemsmöte ska utlysas om minst 15 medlemmar så önskar eller styrelsen så beslutar.
3.2 Det åligger styrelsen att informera medlemmarna om mötets datum senast två veckor innan detta genom utskick av en kallelse.

§4. Årsmöte
4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls i april månad. Kallelse ska utgå till medlemmarna senast sex veckor före årsmötet.
4.2 Det som i stadgar i §§4.3 – 4.6 föreskrivs årsmöte gäller också extra årsmöte.
4.3 På årsmöte ska följande punkter behandlas:
· Val av mötesordförande
· Val av mötessekreterare
· Val av justeringsperson
· Val av rösträknare
· Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
· Dagordningens godkännande
· Verksamhetsberättelse
· Ekonomisk berättelse
· Revisorns berättelse
· Ansvarsfrihet för avgående styrelse
· Val av ny styrelse
· Val av revisorer och revisorssuppleanter
· Fastställande av årsavgift
· Fastställande av kommande budget
· Styrelsens hänskjutna ärenden och propositioner
· Inkomna motioner
· Övriga ärenden
4.4 Alla beslut fattas med enkel majoritet. Varje odlingslott har rösträtt med en röst.
4.5 Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, samt vara medlemmarna tillhanda tillsammans med styrelsens rekommendationer senast två veckor före årsmötet.

§5. Styrelse
5.1 Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter. Dessa väljs efter ett rotationsschema, uppgjort efter medlemsregistret. En person, till exempel med flera lotter, ska inte ha styrelseuppdrag i mer än en mandatperiod i taget. Om det skulle hända, justeras rotationsschemat. Varaktig underlåtenhet att delta i styrelsearbetet leder till uteslutning och förverkad odlingsrätt liksom medlemsavgift i enlighet med §2.4.
5.2 Styrelsen har till uppgift att:
· - Föra ett noggrant medlemsregister.
· - Ansvara för att förnya rotationsschemat.
· - Planera och leda föreningens verksamhet.
· - Handha den ekonomiska förvaltningen i föreningen.
· - Förbereda föreningens årsmötesärenden.
· - Verkställa föreningens årsmötesbeslut.
· - Aktivt verka för att vidmakthålla målsättningen inom föreningen.
5.3 Styrelsemedlemmarnas mandattid skall vara två år. Halva styrelsen avgår vid årsmötet.
5.4 Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt de existerande ansvarsuppdragen som traderats från föregående styrelse och fortfarande är aktuella, så som redskapsförvaltare, medlemsansvarig, gödsel, vatten, dass och andra förekommande arbetsuppgifter.
5.5 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så snart det är av behov påkallat, eller om minst halva antalet ledamöter kräver det, men minst tre gånger per år. Kallelse ska ske till alla ledamöter i regel minst tio dagar innan mötet.
5.6 Styrelsen ska sträva efter konsensus och är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande eller om deras mening i frågan är skriftligen inhämtad. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet förutom vid beslut om uteslutande av medlem, som kräver minst fem ledamöters röster.
5.7 Styrelsen får adjungera ledamöter i den omfattning styrelsen bestämmer. Adjungerade ledamöter ska finnas upptagna i medlemsregistret. De har yttrande- och förslagsrätt.
(5.8 Suppleant i styrelsen har vid styrelsemöte yttrande- och förslagsrätt.)
5.9 När styrelsearbetet påverkas menligt av ledamöters förfall, eller när styrelsen inte längre är beslutsmässig, ska styrelsen utlysa extra årsmöte för fyllnadsval.

§6. Ordningsregler
6.1 TOMTEBOLAGEN
1. Hela den tilldelade lotten måste odlas och rensas kontinuerligt under säsongen och hållas i ett vårdat skick. Gräsyta eller liknande för sittplats får finnas. Varje lott ska ha en skylt med lottnumret och storlek på, vänd mot huvudgången.
2. Gångar, kanter och gräsytor ska hållas klippta.
3. Diken som angränsar till lotten ska rensas och hållas i en bra lutning för avrinning. De som har dike mot vägen respektive ängen/slyområdet ansvarar för båda sidorna av diket. Dikeskanterna ska vara välskötta.
4. Inga gifter eller konstgödsel får spridas på området. Kravmärkt gödsel får användas.
5. Lott får ej överlåtas. Hänvisa till att ställa sig i kön via medlemsansvarig i styrelsen.
6. Använd redskapen bara för sitt ändamål, rengör och lås in dem. Klipp långt gräs med sax eller lie, inte gräsklippare.
7. Mindre träd är tillåtna men beakta placeringen så att det inte skuggar grannens lott. Rötterna ska beskäras.
8. Använd den gemensamma komposten för ditt växtavfall. Vedartat växtavfall läggs på brännhögen. Om egen kompost används, måste den vara omgärdad, vändas och skötas. Matavfall får inte läggas i komposten. Ta hem dina sopor.
9. Hundar måste hållas kopplade på området.
10. Vi hushåller med vattnet. Vattenspridare är inte tillåtna. Kannor har förtur före slangvattning vid kranarna.
11. Invasiva arter, enligt Länsstyrelsen (och/eller Natruvårdsverket) rekommendation samt rotogräs ska bekämpas kontinuerligt. (Se länk:
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/djur/invasiva-frammande-arter.html ) 

§7. Ekonomi och revision
7.1 Föreningens ordförande och kassör har rätt att var för sig teckna föreningens firma.
7.1 Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi inför årsmötet.
7.2 Räkenskapsåret motsvarar kalenderåret och omfattar därmed tiden 1 januari – 31 december.
7.3 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen två revisorer och två revisorssuppleanter.
7.4 Revisorerna ska till årsmötet skriftligen redovisa sin granskning. Berättelsen över den företagna revisionen ska innefatta yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen.
7.5 Revisorerna får när som helst inventera de tillgångar och värdehandlingar som föreningen omhändertar, samt ta del av de räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör verksamheten.

§8. Stadgar
8.1 Beslut angående stadgeändring kan bara fattas vid årsmöte
8.2 Beslutade stadgeändringar gäller från och med dagen efter fattat beslut.
8.3 Sittande styrelse efter mötet ansvarar för att stadgan justeras i enlighet med beslut och görs tillgängligt för medlemmarna.

§9. Misstroendevotum
9.1 Misstroendevotum kan ställas mot hela styrelsen om minst 15 medlemmar så önskar.
9.2 Misstroendevotum påkallar automatiskt utlysning av ett medlemsmöte inom 7 dagar efter att det kommit styrelsen tillkänna.
9.3 För att misstroendevotum ska godkännas krävs 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade vid medlemsmötet. Vid bifall avgår styrelsen med omedelbar verkan och en interimstyrelse tillsätts vilken sitter kvar till nästa årsmöte.

§10. Upplösning
10.1 För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet av antalet närvarande röstberättigade på två på varandra följande medlemsmöten mellan vilka minst en månad ska förflyta.
10.2 Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar delas lika mellan kvarstående medlemmar sedan föreningen fullgjort sina förpliktelser mot eventuella borgenärer.


Stadgarna har reviderats efter beslut på årsmöten 99-05-06, 00-04-27, 01-04-24, 03-04-29, 12-04-24, 13-04-23, 14-04-09, 21-04-21 (§2.5; 5.1; 5.4; 5.5; 5.6) och 22-04-28 (§ 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 4.2; 4.3; 4.5; 5.1; 5.4; 5.6; 5.9; 7.1; 8.2; 8.3) 2023-04-18 (§2.1; 3.2; 4.2; 4.4; 6.1 samt borttagna: §3.3-3.5) 24-04-10 tilägg av §2.7 samt förtydligande av §6.11